IONE – giải pháp trích xuất thông tin chuyên nghiệp giải quyết vấn đề nhập liệu tại các cơ quan nhà nước.

Mỗi ngày bộ phận văn thư và các bộ phận khác của đơn vị nhận được hàng trăm loại văn bản giấy tờ cần phải xử lý. 90% trong số đó là những tài liệu bản giấy. Việc nhập lại…